Nhận định và ma trận đề tham khảo lần 2 môn Hóa

Bộ GD&ĐT đã công bố đề tham khảo lần 2, các em cùng xem ma trận và nhận định đề dưới đây để ôn thi cho đúng nhé.

I. Ma trận đề thi

II. Nhận định chi tiết

a. Cấu trúc đề thi

Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu hỏi tính toán = 30 câu/10 câu

🡪 So với đề năm 2019 các câu hỏi lí thuyết tăng lên đáng kể. 

Tỉ lệ câu hỏi nhớ-hiểu/vận dụng/vận dụng cao = 32 câu/5 câu/3 câu

🡪  Tỉ lệ các câu hỏi nhận biết, thông hiểu chiếm 80%, vận dụng và vận dụng cao chiếm 20% tăng nhiếu so với năm 2019 phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp của Bộ.

b. Nội dung đề thi

Gồm các nội dung thuộc chuyên đề:

 1. Sự điện li
 2. Hidrocacbon
 3. Este, lipit
 4. Cacbohidrat
 5. Amin, amino axit, protein
 6. Polime, vật liệu polime
 7. Đại cương về kim loại
 8. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất
 9. Bài tập về sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất
 10. Tổng hợp hoá học vô cơ 
 11. Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ
 12. Hóa học với vấn đề phát triển kinh tế-xã hội-môi trường

Số lượng câu hỏi tập trung chủ yếu ở các phần kiến thức:

–  Este, lipit 

– Đại cương về kim loại

– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất

– Amin, amino axit, protein

– Sắt – một số kim loại nhóm B và hợp chất

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ

Về sự phân bổ kiến thức theo lớp: 

– Lớp 10: Chiếm 0%

– Lớp 11:  Chiếm khoảng 7,5 % chủ yếu rơi vào các cấp độ nhận biết và thông hiểu, không có câu hỏi thuộc cấp độ vân dụng và vận dụng cao.

– Lớp 12: Chiếm khoảng 92,5 %

Các chuyên đề có câu hỏi khó:

+ Amin, amino axit, protein

+ Este, lipit

– Các dạng bài Điện phân – Đồ thị – Hình vẽ thí nghiệm không còn.

– Kiềm – Kiềm Thổ – Nhôm chiếm nhiều nhất nhưng cũng dễ nhất.

– Este – Lipit và Amin – Amino Axit – Protein vẫn đóng vai trò chủ đạo phân loại điểm cao.

Đang làm bài thi